Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego TegoNieOgarniesz.PL

I. Definicje.

 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcji serwisu, która ukończyła 13 rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, powinni uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego.
 2. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, dokonał procesu rejestracji i zaakceptował niniejszy Regulamin w celu udostępniania i przeglądania materiałów, w ramach działania serwisu https://tegonieogarniesz.pl/.
 3. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik serwisu. Adres e-mail ustalany jest przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji i jest niezbędny do autoryzacji Konta Użytkownika w serwisie.
 4. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika.
 5. Nazwa Użytkownika (Nazwa/Login) - identyfikator Użytkownika ustalany indywidualnie podczas procesu Rejestracji.
 6. Konto Użytkownika (Konto/Profil) - oznacza indywidualne dla każdego Użytkownika konto, uruchomione na jego rzecz przez Usługodawcę, do którego Użytkownik ma dostęp wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Adresu e-mail Użytkownika i poprawnego Hasła. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik Użytkownik ma możliwość publikacji swoich materiałów lub zamieszczenia odniesień (linków) do Treści. Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu.
 7. Rejestracja - jednorazowa faktyczna czynność dokonana w sposób zgodny z Regulaminem, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 8. Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści, pod adresem https://tegonieogarniesz.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
 9. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np.: pliki graficzne, zdjęcia, filmy, informacje, dane) jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem: https://tegonieogarniesz.pl/regulamin
 11. Facebook – serwis społecznościowy znajdujący się pod adresem https://facebook.com, mogący służyć w szczególności do uzyskiwania dostępu do Serwisu.
 12. Fanpage - strony fanów serwisu tegonieogarniesz.pl znajdujące się na serwisie społecznościowym Facebook.
 13. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści zamieszczonej w Serwisie przez innego Użytkownika.
 14. Strony - Usługodawca i Użytkownik.
 15. Siła Wyższa – zewnętrzne wobec którejkolwiek ze Stron zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 16. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.
 17. Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania - w ramach Konta Użytkownika - zamieszczonych przez Użytkownika Treści.
 18. Usługodawca – osoby prywatne
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 20. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 21. Awaria - oznacza brak dostępności Usług dla Użytkowników, z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem: czasowego zawieszenia Usług przez Usługodawcę lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub jest wynikiem działania Siły Wyższej lub nieprawidłowości w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

II. Postanowienia Ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://tegonieogarniesz.pl oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, całość i poszczególne części jego wyglądu graficznego, oprogramowanie, baza danych oraz elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom, którzy spełniają określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym ograniczeniu powiadomieni.
 7. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

III. Zakres i warunki korzystania z Serwisu.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Przeglądanie Treści Serwisu nie wymaga rejestracji w Serwisie. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w Serwisie, w szczególności dodawanie Treści, możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 4. Zakres Usług oferowanych przez Usługodawcę obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zamieszcza w Serwisie Użytkownik, za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 5. Podjęcie korzystania z Usług oferowanych w Serwisie oraz dokonanie rejestracji w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z usług Serwisu. Użytkownicy przeglądający Serwis, którzy nie zarejestrowali się w Serwisie, związani są postanowieniami Regulaminu w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z obowiązującą procedurą Rejestracji do Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 7. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest skuteczna Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu.
 8. Użytkownik Serwisu korzystając z usług świadczonych w Serwisie zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) powstrzymania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  • b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw;
  • c) korzystania z Treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego lub publicznego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę; nie umieszczania w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej;
 9. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy.
 10. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta z poziomu Profilu Użytkownika dostępnego w Serwisie po zalogowaniu.
 11. Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, poinformuje Użytkownika na Adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w terminie 7 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.
 12. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 13. Korzystanie z usług świadczonych w Serwisie możliwe jest pod warunkiem stosowania przez Użytkownika najnowszej dostępnej wersji dowolnej przeglądarki internetowej z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi np. Java Scriptu, apletów Java;
 14. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron, jak również prawo do okresowego zawieszenia świadczenia usług w Serwisie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego wyłączenia Serwisu bez podania przyczyn o czym poinformuje Użytkowników na stronie głównej Serwisu.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, tym samym zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik: podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne ze stanem faktycznym, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; zamieścił w ramach Serwisu Treści, Komentarze niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu; dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; dopuścił się innych nagannych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, sprzecznych z celami utworzenia Serwisu lub godzących w dobre imię Usługodawcy.
 20. Użytkownik zarejestrowany pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

IV. Rejestracja Użytkownika.

 1. Rejestracji w Serwisie można dokonać poprzez:
  • a) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu;
  • b) logowanie do Serwisu za pośrednictwem serwisów Facebook lub Google;
 2. Rejestracja Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga dokonania następujących czynności:
  • a) podania Nazwy Użytkownika (Nazwa), Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika
  • b) potwierdzenia prawidłowości wprowadzonego Adresu email przez Użytkownika poprzez, naciśnięcie na link zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę
  • c) potwierdzenia przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz Polityką Plików Cookies i że w pełni akceptuje on ich postanowienia.
 3. Rejestracja Użytkownika poprzez logowanie do Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook lub Google powoduje przekazanie do Serwisu następujących danych zgromadzonych w serwisie Facebook: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, dane sieci dostępowej, nazwa użytkownika i identyfikator użytkownika. Dane te są przekazywane do Serwisu “jak są”, tak jak zostały wcześniej wprowadzone do tych serwisów.
 4. Usługodawca informuje, że Użytkownik może w zakresie ograniczonym funkcjonalnościami serwisu Facebook zarządzać procesem komunikowania się serwisu Facebook z Serwisem przy użyciu zakładki w serwisie Facebook “Określ swoje ustawienia prywatności / Aplikacje gry i witryny”.
 5. Podczas Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do:
  • a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;
  • b) aktualizacji danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych;
  • c) zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do Konta oraz nieudostępniania ich innym osobom;
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.

V. Prawa autorskie do zamieszczanych Treści oraz zgłoszenie naruszenia.

 1. Zarejestrowany Użytkownik wprowadzający Treści do Serwisu składa oświadczenie następującej treści:
  • a) jestem autorem Treści, lub;
  • b) dysponuję autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do publikowanych Treści, lub;
  • c) uzyskałem zgodę na rozpowszechnianie publikowanych treści od autora lub;
  • d) publikuje treści na mocy licencji uzyskanej od uprawnionego podmiotu
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter.
 3. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:
  • a) byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze (np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym Usługodawcy);
  • b) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  • c) naruszałyby prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione;
  • d) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 4. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o jakiejkolwiek formie naruszenia Regulaminu, praw osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych) lub przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy ten fakt, wysyłając email na adres kontakt[@]tegonieogarniesz.pl. Zgłoszenie dotyczące Treści może również zostać wysłane do Usługodawcy za pomocą dostępnej na stronach Treści w Serwisie funkcji „Zgłoszenie”, poprzez klikniecie w link o treści „zgłoś” dostępny na stronie udostępnionego materiału, wybranie powodu zgłoszenia i naciśniecie przycisku „zgłoś”.
 5. W treści zgłoszenia naruszenia wysłanego na ww. adres email należy podać co najmniej: dane podmiotu dokonującego zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treść, Komentarz lub Nazwę Użytkownika, których zgłoszenie naruszenia dotyczy w zakresie pozwalającym na ich identyfikację w ramach Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści, odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.
 7. W przypadku powzięcia wiadomości przez Usługodawcę, że dany Użytkownik zamieścił w ramach Serwisu Treść, Komentarz lub Nazwę Użytkownika niezgodne z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:
  • a) usunięcia Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub
  • b) usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz
  • c) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji
  • d) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia ponownego wprowadzenia do Serwisu jakichkolwiek Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 9. Użytkownik zamieszczając w ramach Serwisu Treści, odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników i Usługodawcę oraz wykorzystanie Treści przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 10. Użytkownik zamieszczając w ramach Serwisu Treści, wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie Treści przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji:
  • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • b) w zakresie rozpowszechniania Treści w sposób inny niż określony w ust. a) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.
 11. Usługodawca ma prawo publikacji utworu we własnych materiałach promocyjnych.
 12. Usługodawca ma prawo do dokonywania wszelkich zmian mających istotne znaczenie dla integralności i całokształtu utworu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz usuwania tych Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkowników, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdził, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek na wizerunku Serwisu. Każdy Użytkownik powinien mieć również na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej kontroli Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 14. Treści, Komentarze oraz Nazwy Użytkowników zamieszczane w ramach Serwisu przez Użytkowników, nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich.

VI. Odpowiedzialność.

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.
 2. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie lub zestawianych z Serwisem przez osoby trzecie, które nie stanowią komunikacji marketingowej produktów i usług Usługodawcy a także za podjęcie i sposób korzystania przez innych Użytkowników z materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie, w szczególności Treści.
 4. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji na temat niezgodności reklamy zamieszczonej w Serwisie z prawem lub dobrymi obyczajami Usługodawca uniemożliwi dostęp do takiej reklamy poprzez jej usunięcie. Użytkownik może zgłosić nadużycie w tym zakresie na adres e-mail reklama[@]tegonieogarniesz.pl
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z usług świadczonych w serwisie w tym Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 8. Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika w tym używane przez Użytkownika w korzystaniu z Serwisu urządzenie.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

VII. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.
 2. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszystkie dane konta zostaną wykasowane wraz z kopiami zapasowymi Serwisu, najdalej po upływie roku od dnia usunięcia konta.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
 4. Usługodawca informuje, że w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi Usługodawca przetwarza, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP), rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookie umożliwiają w szczególności identyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uproszczenia i upłynnienia procesu komunikowania się komputera Użytkownika z Serwisem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź innym osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Z powyższym zastrzeżeniem, jak również z zastrzeżeniem punktu poniższego, dane dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Użytkownika, którego dane te dotyczą.
 7. Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
 8. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 9. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 10. Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
 11. Każdy plik umieszczony w serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - Nazwą wgrywającego, datą publikacji oraz numerem IP komputera z którego został opublikowany.
 12. Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont, dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, nie mniej jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 13. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzeń udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na jego adres email: kontakt[@]tegonieogarniesz.pl.

VIII. Pliki Cookies.

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę Prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies.

 1. Kiedy odwiedzasz strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, dopasowaniu wyświetlanych reklam, logowania.
 3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszego serwisu wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych modułach Google do Twoich zainteresowań.
 5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt[@]tegonieogarniesz.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. Postanowienia końcowe.

 1. W związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn.
 3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem.
 9. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2020 roku.